1 عدد تخم بلدرچین با اینکه وزنی حدود 1/5 وزن تخم مرغ را دارد ولی در مقایسه با آن دارای
????5 برابر فسفر
????7.5 بــرابر آهن
????6 بـرابر ویتامین E
????15 بــرابر ویتامین B2 بیشتر داراست

شرکت تعاونی مهرخواه صنعت