واکسن های گامبرو در ایران

استفاده واکسن برای جوجه مرغ محلی ها

D78(کلون)(شرکت intervet):

با دوز 1000،2000و 5000 در بازار موجود میباشد و از واکسن های(زنده ) رایج و قدیمی و موثر در بازار میباشد . دارای حدت متوسط بوده و جهت پیشگیری بسیار موثر میباشد.این واکسن را در از روز های 7-28 روز میتوان تجویز کرد و این روزها واکسن اثر مناسبی دارد . زمان مناسب واکسیناسیون بسته به سطح آنتی بادی مادری بدست آمده دارد .هنگامی که سطح آنتی بادی بسیار متغییر باشد بهتر است دو با واکسیناسیون با فاصله یک هفته انجام شود .بیشتر از روش آشامیدنی در ایران استفاده میشود .

                                        واکسن

بورسین 2 (غیر کلون )(شرکتzoetis):با دوز های 1000 و 5000 موجود میباشد.واکسن در گروه واکسن دی 78 بوده و با حدت متوسط میباشد. و بهتر است که تا 5 روزقبل و بعد از واکسن گامبرو واکسن دیگری مصرف نشود تا بدلیل ضعف ایمنی باعث درگیری جوجه نشود .بهترین روش مصرف در ایران آشامیدنی میباشد.

                                              

گامبو ال(شرکت ceva):

در  دوز های 1000 و 2500 و 5000 موجود میباشد .در ردیف واکسن های با حدت متوسط میباشد و مانند دو واکسن قبلی کاربرد دارد . در جوجه  مرغ های گوشتی از سن 14 تا 21 روزگی بسته به سطح آنتی بادی مادری و در صورت عدم تداخل میتوان برای اولین بار در سن 7 تا 10 روزگی نیز استفاده شود . و در جوجه مرغ محلی پولت دو بار از سن 20تا 28 روزگی  و در صورت عدم تاخل در سن 14 تا 16 روز اسفاده میشود .

                مرغ محلی

گامبوکال(شرکتveterina یاgenera) در 2500 دورزی موجود میباشد. کاربر مانند واکسن های بالا بود و با حدت متوسط میباشد .توصیه می شود که پرندگان یا جوجه ها و مرغ محلی را بسته به میزان آنتی بادی مادری بر علیه گامبورو در سنین بین 20-10 روزگی واکسینه نمایید. بطور کلی یک بار واکسیناسیون، ایمنیت کافی در این بیماری ایجاد می کند. تحت شرایط همه گیری بیماری و در گله هایی با میزان متغییر آنتی بادی مادری دو بار واکسیناسیون در سنین 12-8 روزگی و سپس 20-18 روزگی پیشنهاد می شود.

                                         

                     

Bur-706(شرکت merial):

از نظر حدت مقداری از واکسن های بالایی ضعیف تر بوده و در سری حدت متوسط (ضعیف قرار دارد و در برنامه واکسیناسیون میتواند به کمک بیاید و حتی در یک روزگی هم قابل استفاده میباشد.

                                               

                  

228 E(شرکت inretvet):

ذوز های 1000 و 2500 موجود میباشد . واکسن با حدت بالا و در روزهای اولیه زندگی نباید استفاده شود . و معمولا در اواخر هفته دوم یا هفته سوم استفاده میشودو در پولت تخمگذار از 14 تا 21 و یک هفته بعد برای نوبت دوم 21 تا 28 استفاده میشود . توان ایمنی زایی این واکسن در حضور پادتن های مادری ، بیش از واکسن با حدت متوسط است . این واکسن به صورت آشامیدنی  به میزان آب 2*1000 هر ویال *  سن به روز مصرف میشود و در مناطقی که آلودگی به بیماری گامبرو خیلی بالا میباشد توصیه میشود .طی مقله ای14 روز قبل و بعد از واکسن نباید واکسنی داده شود.

                                     مرغ محلی

IBDL(شرکت ceva):

دارای دوز های 1000،2500و 5000 با حدت بالا میباشد.برای ایمن سازی فعال جوجه های سالم در برابر بیماری گامبرو ناشی از گونه های کلاسیک و بسیار بد خیم استفاده میشود .روش مصرف آشامیدنی میباشد و بسته به سطح آنتی بادی مادری از 10تا 18 روز واکسینه میشود . سطح آنتی بادی مادری باید بالاتر از حدت متوسط باشد.