برنــــدگــان دوره اول قرعه کشی ماهانه سکه طلای تخــم بلدرچــین طلایــی

نفر سوم

برنده قرعه کشی بسته های 90 تایی تخم بلدرچین طلایی سکه طلا و لوح تقدر

نفردوم

برنده قرعه کشی بسته های 90 تایی تخم بلدرچین طلایی سکه طلا و لوح تقدر

نفر اول

برنده قرعه کشی بسته های 90 تایی تخم بلدرچین طلایی سکه طلا و لوح تقدر